Тарифтер жана лимиттер

Жеке жактар үчүн:

  • Бул документте аныкталган тарифтер 11.09.2018 карата күчүнө ээ жана Банк – Эмитент/ Банк – Эмитенттин өнөктөшү тарабынан кайрадан өзгөртүлүшү мүмкүн. Өзгөртүүлөр боюнча кабарлоо Коомдук офертанын шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
  • Тарифтер Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык бардык салык жана жыйымдарды камтыйт.

Патент же жеке ишкердик боюнча күбөлүк негизинде иштеген жеке жактар жана юридикалык жактар үчүн

  • Патент же жеке ишкердик боюнча күбөлүк негизинде иштеген жеке жактар жана юридикалык жактар үчүн тарифтер жана чектөөлөр Банк – Эмитент менен түзүлгөн келишим негизинде аныкталат.

Жеке жактар, патенттин же ЖИ күбөлүгүнүн негизинде иштеген жеке жактар үчүн анкетанын үлгүсү

#